Regulamin

Regulamin sklepu SkinyVadera.pl


 1. DEFINICJE:
  1. SPRZEDAWCA – firma Vaderotos Krzysztof Ferfecki z siedzibą w Krzeszowicach, przy ul. K. Wyki 4/2. NIP: 6761599893, REGON: 357241840
  2. KLIENT – osoba fizyczna będąca konsumentem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1951.28 z późn. zm.), składająca zamówienie w Sklepie.
  3. SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez SPRZEDAWCĘ, który jest dostępny pod adresem www.skinyvadera.pl.
  4. PRZEDMIOT - wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w grze komputerowej. Przedmiot nie ma realnej, fizycznej postaci.
  5. USŁUGA - polega na dostarczeniu KlIENTOWI zakupionych przez niego PRZEDMIOTÓW, za pośrednictwem platformy Steam na adres wymiany, który został podany w Serwisie przez KLIENTA.

 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
  1. Wybierając w SKLEPIE dowolny PRZEDMIOT oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz jego warunki.
  2. Każde naruszenie niniejszego regulaminu, będzie skutkowało nie dostarczeniem PRZEDMIOTÓW.
  3. SKLEP nie jest w żaden sposób powiązany z Valve, Counter Strike: Global Offensive, czy też Steam.
  4. SKLEP świadczy drogą elektroniczną, USŁUGĘ przekazania przedmiotów do gier, które są wydawane przez Valve Corporation.
  5. Operatorami płatności internetowych w SKLEPIE są firmy Przelewy24, G2A Pay i Simpay Sp. z o.o.

 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU:
  1. Ze SKLEPU mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
  2. Pozwala się zamieszczać reklamy lub informacje o SKLEPIE w innych serwisach.
  3. Do rejestracji oraz logowania niezbędne jest posiadania konta na platformie zewnętrznej Steam.

 4. ZASADY PŁATNOŚCI:
  1. KLIENT chcący kupić dany PRZEDMIOT, musi najpierw doładować swój wirtualny portfel w SKLEPIE za pomocą dostępnych usług płatnościowych.
  2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie metody płatności przez KLIENTA.
  3. Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi oraz nie mogą zostać przeniesione na inne konto.
  4. Przy płatności za pomocą G2A Pay, pobierana jest jednorazowa opłata za przelew, w wysokości 1zł.
  5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości KLIENTA oraz ewentualnej odmowy przyjęcia płatności w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia próby wyłudzenia.
  6. Dane osobowe KLIENTA dokonującego płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 są przekazywane, za zgodą KLIENTA, do operatora systemu płatności, którym jest PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, wcałości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/201 w celach niezbędnych do zrealizowania płatności.

 5. ZASADY ZAKUPÓW:
  1. KLIENT musi podać prawidłowy link wymiany (Tradelink).
  2. Ekwipunek KLIENTA musi być ustawiony na publiczny.
  3. Steam Guard na koncie Steam KLIENTA musi być aktywny od minimum 15 dni.
  4. Funkcja wymiany PRZEDMIOTÓW na koncie KLIENTA musi być aktywna.
  5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie nierealizowanie zamówienia w przypadku podania nieprawidłowego linku wymian lub w przypadku, gdy ustawienia konta Steam uniemożliwiają wysyłanie ofert.

 6. ZASADY WYSYŁKI:
  1. Zamówienia są realizowane automatycznie lub ręcznie przez obsługę sklepu.
  2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia:
   • do 48 godzin w przypadku niedostępności serwisu Steam lub innych zdarzeń losowych niezależnych od SPRZEDAWCY.
   • do 14 dni w przypadku niedostępności danego PRZEDMIOTU.
  3. PRZEDMIOTY zostaną wysłane dopiero w momencie całkowitego zaksięgowania płatności.
  4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku znacznej zmiany ceny na rynku Steam lub niedostępności danego przedmiotu. UŻYTKOWNIK zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, a pobrane środki zwrócone.
  5. PRZEDMIOTY zakupione w SKLEPIE mogą mieć na sobie różne stickery (naklejki) oraz name tagi.
  6. SPRZEDAWCA nie odpowiada za blokady nałożone przez Steam na PRZEDMIOTY po wysyłce.
  7. PRZEDMIOTY nieodebrane w ciągu 20 dni zostają uznane za przedawnione i powracają na magazyn.

 7. DZIAŁANIA NA SZKODĘ SKLEPU:
  1. Działanie na szkodę reputacji SKLEPU może być podstawą do wszczęcia postępowania prawnego.
  2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do usunięcia ze SKLEPU treści, która nie jest zgodna z prawdą lub narusza reputację SKLEPU.
  3. Wszelkie próby wykorzystania błędów SKLEPU, bądź próby oszustwa, będą skutkowały nie dostarczeniem PRZEDMIOTÓW.

 8. ZASADY REKLAMACJI:
  1. KLIENT powinien w ciagu 7 dni od zakupu zgłosić problem do Biura Obsługi Klienta (BOK), który dostępny jest w panelu konta.
  2. W przypadku problemów z płatnością, należy zgłosić reklamację do operatora danej płatności (link w koszyku lub na stronie doładowania konta).
  3. KLIENT może żądać ponownej wysyłki przedmiotów lub zwrotu pieniędzy do 14 dni po dokonaniu zakupu, jeżeli zostało wysłane coś innego niż zakupił lub nastąpił błąd SKLEPU.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie do 14 dni, a odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta KLIENTOWI nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku świadczenia usług elektronicznych wykonanych w pełni za zgodą konsumenta.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w przypadku szczególnej konieczności.
  2. KLIENT może odwołać się od regulaminu, jeżeli był on zmieniany po dokonaniu zakupu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2017 r.


 10. Dodatek do Regulaminu; Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

  Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
  W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.
  Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
  Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.
  W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres vaderotos@gmail.com.
  Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.
  W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.


Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad w nim zawartych!